Vedtægter for klubberne

Standard vedtægter for klubber i Gersagerparken

§  1

NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er

Hjemsted er bebyggelsen Gersagerparken, Greve Kommune.

§ 2

FORMÅL

Klubbens formål er at fremme interessen for xxxxx, hvilket søges opnået gennem møder, orientering, indbyrdes vejledning og udveksling.

§ 3

MEDLEMSSKAB

Mindst 75 % af aktive medlemmer skal være bosiddende i Gersagerparken, Greve. Der kan optage Passive medlemmer, ved generalforsamlingen har de fuld tale ret, men ingen stemmeret.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til klubbens kasserer, og skal godkendes af klubbens bestyrelse ved først kommende bestyrelsesmøde.

Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt samt love for klubben er afleveret til det nye medlem.

Udmeldelse kan ske til månedens udgang ved henvendelse til klubbens kasserer. Et ud meldt medlem har ikke krav på nogen andel af klubbens midler.

Indbetalt kontingent godtgøres ikke.

Medlemmerne er forpligtet til at holde kassereren underrettet om deres adresse og e-mailadresse.

§ 4

KONTINGENT

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og er helårligt.

Kontingentet er forfalden til betaling inden udgangen i februar måned.

§ 5

NØGLE

Formand eller kasserer, som skal være bosat i Gersagerparken, har ansvaret for udleverede nøgler til lokalet.

§ 6

GODTGØRELSE OG LIGENDE.

Bestyrelsen modtager ingen vederlag ingen godtgørelse for udgifter til transpor og lignende.

§ 7

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den højst besluttende myndighed i alle anliggender. På generalforsamlingen fastsættes klubbens regler, og kun den kan give, fortolke, forandre eller ophæve klubbens vedtægter. Generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal, og den skal indvarsles med skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger vedrørende ændringer i klubbens love kan kun træffes ved 2/3 stemmeflertal af de aktive medlemmer. Kan dette stemmeflertal ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er gældende. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 5 aktive medlemmer ønsker dette.  Man har kun stemmeret ved personligt fremmøde.

§ 8

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling, der skal indvarsles som under § 7 kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter opfordring af mindst 1/4 af de aktive medlemmer.

Indvarslingen skal finde sted senest 14 dage efter, at formanden har modtaget opfordring herom.

 § 9

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af mindst 3 højst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen og skal altid være sammensat sådan at flertallet er bosiddende i Gersagerparken (75 %). Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, hvoraf mindst 1 er bosat i Gersagerparken, samt et antal medlemmer, hvoraf bestyrelsen selv konstituerer sig med en sekretær og en evt. næstformand.

Alle vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

I lige år vælges formand for 2 år

I ulige år vælges kasserer for 2 år.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen råder over klubbens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen vedtaget beslutninger.

Klubbens midler placeres i et pengeinstitut.

Bestyrelsen er ansvarlig for at der altid er en aktuel medlemsliste som aktivitetsudvalget kan begære udleveret til gennemsyn.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelses suppleanter; 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for et år af gangen

§ 10

Regnskabsår og revision

Klubbernes regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december

Revisorerne skal i deres regnskabs bemærkninger konstatere, om der er overensstemmelse mellem antallet af indkomne og afregnede kontingenter samt bilag.

§11

Tegnings rettigheder

Klubben tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår klubbens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Netbank via egen hjemmecomputer.

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

§ 12

KLUBBENS OPLØSNING

Klubben kan opløses ved en generalforsamling hvoraf 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning af klubben. Klubbens afstemningen finder sted, tages bestemmelse om, på hvilken måde bestyrelsen bør realisere klubbens eventuelle formue.Eventuelle formue overgår til Aktivitetsudvalget i Gersagerparken.

Regnskabet skal ved eventuel opløsning til stilles hvert medlem